Aantal ritten wegvervoer per jaar

  • Weg
Resultaten
Resultaten

Wegvervoer: aantal beladen ritten beroeps- en eigen vervoer

x 1.000 ritten van Nederlandse vervoerders. Bron: CBS 2016

Wegvervoer: verhouding ritten Eigen Vervoerders en Beroepsgoederenvervoer

Bron: CBS 2016

Gemiddeld ladinggewicht per beladen rit

x tonnen per rit, bron: CBS 2015
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting

  • Het aantal beladen ritten voor het wegvervoer geeft inzicht in de ontwikkeling van de beladingsgraad. Een rit is (onderdeel van) een verplaatsing die met één vervoerwijze plaatsvindt en die eindigt wanneer men de plaats van bestemming bereikt of wanneer men van vervoerwijze verandert.

Inhoud

  • Het aantal beladen ritten wordt weergegeven voor het vrachtvervoer van meer dan 3,5 ton. Het aantal ritten wordt voor het beroeps- en eigen vervoer onderverdeeld naar binnenlands-, bilateraal, cabotage en derde landen vervoer. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de verhouding van het aantal ritten van zowel het beroepsvervoer als het eigen vervoer. Tot slot wordt het vervoerd volume voor het wegvervoer gedeeld door het aantal ritten, waarmee een indicatie van de beladingsgraad gegeven wordt.
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

  • De publicaties van het CBS via Statline zijn gebruikt voor de periode 2004 t/m 2015. Opgemerkt dient te worden dat in 2010 en in 2013 wijzigingen in de waarneming van CBS hebben plaatsgevonden. Bij de interpretatie van de jaar-op-jaar ontwikkeling van de variabele ton/rit in deze periode dient daar rekening mee gehouden worden. De ontwikkeling over een langere periode laat wel plausibele trends zien. Vanaf 2013 is de waarneming wel weer constant.

Data

Aantal ritten wegvervoer per jaar door Nederlandse bedrijven

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % 2004-2015
Binnenlands vervoer 40.742 41.171 43.997 45.832 43.281 40.609 39.524 40.715 39.293 41.102 42.320 43.684 7,2%
Bilateraal vervoer 6.676 6.799 7.100 7.089 6.782 6.212 6.479 6.761 6.501 6.624 7.010 6.990 4,7%
Cabotage vervoer 918 1.176 921 1.069 1.196 954 1.161 1.185 1.161 1.419 1.269 1.442 57,1%
Derde landen vervoer 937 787 797 741 729 691 787 718 613 716 720 654 -30,2%
Totaal 49.273 49.933 52.815 54.731 51.988 48.466 47.951 49.379 47.568 49.861 51.319 52.770 7,1%
% groei per jaar 1,3% 5,8% 3,6% -5,0% -6,8% -1,1% 3,0% -3,7% 4,8% 2,9% 2,8%

Bron: CBS 2016

Conclusies
Conclusies

Conclusies

  • Het grootste aandeel ritten in het beroeps- en eigen vervoer is binnenlands vervoer, dit is ongeveer 82%.
  • Waar voor de crisis het eigen vervoer nog verantwoordelijk was voor ca. 40% van het aantal ritten, is dit na de crisis terug gelopen tot ca. 30%. Deze daling lijkt structureel. Bij het begin van de crisis in 2009 daalde in eerste instantie het aantal ritten beroepsvervoer, waardoor het eigen vervoer nog een absolute en relatieve stijging mee maakte in het aantal ritten. Echter, het eigen vervoer had een jaar later, in 2010, ook te maken met een teruggang.
  • De crisis lijkt daarmee voor verladers de aanleiding te zijn geweest om zich te beperken tot de kerntaken en het vervoer (de logistiek) uit te besteden aan specialisten (beroepsvervoer) en daarmee de logistieke efficiency te verhogen. Mogelijk is ook meer horizontale samenwerking tussen verladers een reden voor de afname van het aantal beladen ritten.
  • De gemiddelde lading van een vrachtwagen (uitgedrukt in tonnen per rit, berekend op basis van tonnen en beladen ritten) is de laatste jaren dalende naar 12,2 ton per rit in 2015. Een reden voor deze daling is wellicht dat er meer e-commerce vervoer is of voor de klant het belang van sneller transport toeneemt. Dit getal staat helemaal los van beladingsgraad. Opgemerkt dient te worden dat beladingsgraad op diverse manieren kan worden berekend (waaronder in m³) en dat het niet eenvoudig is conclusies te trekken over “dé beladingsgraad”. In de rapportage “Begrippenlijst wegtransport en logistiek” van het CBS en TLN  is verdere verdieping mogelijk in de verschillende definities van belading(sgraad). Daarnaast is TLN in de publicatie “Beladingsgraad van gewicht en volume – het vergelijken van lood met veren” op deze materie.