Aantal schepen in haven Rotterdam per jaar

  • Goederenstromen
Resultaten
Resultaten

Aangevoerd gewicht per binnengekomen zeeschip Rotterdam

2000-2013, in 1.000 ton, bron: CBS maatwerk 2014

Aantal calls schepen in Rotterdam

Naar vaarklasse (GT-class) o.b.v. totaal zeegaande schepen. Bron: Port of Rotterdam 2015

Aantal calls schepen op doorvoer in Rotterdam

x 1000 ton naar vaar (GT-class) o.b.v. totaal zeegaande schepen. Bron: Port of Rotterdam 2015

Aantal calls Containerschepen naar Scheepsgrootte Rotterdam

Naar TEU klasse, bron: Port of Rotterdam 2015

Aantal calls schepen Droge Lading

Naar DWT-klasse, bron: Port of Rotterdam 2015

Aantal calls schepen Vloeibare bulk

Naar DWT-klasse, bron: Port of Rotterdam 2015

Aantal calls schepen Break bulk en Roll-on Roll-off

Bron: Port of Rotterdam 2015
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting indicator

  • Bij indicator A.4 is inzicht gegeven in de omvang van de zeevaart voor Nederland en voor de 5 grootste zeehavens. Bij indicator B1 is ingegaan op de zwaartepunten van Benelux havens naar verschijningsvorm. In deze indicator wordt ingegaan op de ontwikkeling van het aantal en type schepen dat de haven van Rotterdam aan doet.

Inhoud

  • Door de omvang van de zeevaart te delen door het aantal scheepsreizen kan een indicatie worden gegeven voor de belading(sgraad) van de zeevaart. De indeling van het aantal en type schepen vindt plaats naar verschijningsvorm van de vervoerde goederen (containers, droge en natte lading en break bulk/roll-on roll-off).
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

  • CBS publiceert via Statline het aantal reizen van schepen nog niet structureel. Wel is in 2014 een maatwerktabel opgeleverd dat inzicht geeft in de schaalvergroting van de zeevaart. Daarnaast publiceert de haven van R’dam zelf vanaf 2012 cijfers over het aantal reizen (calls) naar verschijningsvorm en grootteklasse. Een aanname is dat schaalvergroting het eerste zichtbaar is in R’dam. Eventuele conclusies over mogelijke schaalvergroting kunnen echter niet 1 op 1 worden gegeneraliseerd voor alle zeehavens.

Data

Aangevoerd gewicht per binnengekomen schip, 2000 en 2013 (NL)

Totaal (gemiddeld) Vloeibare bulk Droge bulk Containers Overig
    Gewicht x1.000 ton
2000 6,8 15,2 45,1 4,1 0,7
2013 11,5 16,5 66,2 8,6 2,1
% toename aangevoerd gewicht 68,2% 8,7% 46,9% 109% 186,6%

Bron: CBS 2014, maatwerk

Aantal schepen in haven Rotterdam naar gewichtsklassen

Aantal schepen in haven Rotterdam 2013 2014
Klasseindeling Aantal Calls Doorvoer Aantal Calls Doorvoer
Gross Tonnage Class x 1.000 ton x 1.000 ton
—0-1.500 1.467 686 1.199 634
—1.501-10.000 13.455 56.351 13.396 55.909
—10.001-50.000 8.352 134.661 8.458 130.801
—50.001-100.000 3.845 179.309 3.697 172.293
—100.001-180.000 808 69.398 959 79.679
—Klasse niet gespecificeerd 19 59 81 5.418
Totaal 27.947 440.464 27.790 444.733

Bron: Port of Rotterdam 2015

Aantal schepen (in calls) Rotterdam naar TEU klasse 2012-2014

Containers Aantal Calls
Klasseindeling 2012 2013 2014
<500 484 333 306
501-1.000 3.311 3.129 3.333
1.001-2.500 899 858 827
2.501-4.500 1.047 897 791
4.501-8.000 761 737 724
8.001-10.000 630 546 494
>10.001 501 585 771
Totaal 7.633 7.085 7.246

Bron: Port of Rotterdam 2015

Aantal schepen (in calls) droge lading naar DWT-klasse 2012-2014

Klasseindeling Aantal Calls 2012 Aantal calls 2013 Aantal calls 2014
<10.000 187 185 160
10.001-35.000 131 157 178
35.001-55.000 113 136 105
55.001-60.000 81 76 90
60.001-80.000 138 131 158
80.001-140.000 137 164 171
140.001-200.000 221 261 249
200.001-300.000 50 43 47
>300.001 13 14 13
Totaal 1.071 1.165 1.171

Bron: Port of Rotterdam 2015

Aantal schepen (in calls) vloeibare bulk naar DWT-klasse 2012-2014

Klasseindeling Aantal Calls 2012 Aantal Calls 2013 Aantal calls 2014
<60.000 7193 7008 6562
60.001-80.000 173 171 388
80.001-120.000 770 762 96
120.001-200.000 266 316 112
200.001-320.000 96 64 688
>320.001 5 14 5
Totaal 8.503 8.335 7.851

Bron: Port of Rotterdam 2015

Aantal schepen (in calls) break bulk en roll-on/roll-off 2012-2014 Rotterdam

Aantal Calls
Klasseindeling 2.012 2.013 2014
Car carriers 94 128 128
Roll-on /Roll-off 3.800 3.695 3.895
General cargo 6.548 6.214 6.223
Ropax schepen 363 363 367
Totaal 10.805 10.400 10.613

Bron: Port of Rotterdam 2015

Conclusies
Conclusies

Conclusies

  • Het gemiddeld aangevoerd gewicht per binnengekomen zeeschip naar Nederlandse zeehavens is tussen 2000 en 2013 met gemiddeld 68% meer gewicht sterk toegenomen. De schepen zijn groter geworden, en vervoeren nu 11.500 ton per call in plaats van 6.800 ton zoals in 2000. De sterkste groei zat bij de schepen die containers vervoeren. Het gewicht per binnengekomen zeeschip is hier meer dan verdubbeld (+109%) naar 8.600 ton per call gemiddeld. Ook het gewicht van droge bulk schepen is sterk toegenomen met ruim 47% naar 66.200 ton per call. Het gewicht dat natte bulk schepen in 2013 vervoerden is in verhouding relatief beperkt gestegen. De totale groei van aangevoerd gewicht per binnengekomen zeeschip steeg slechts 9% naar 16.500 ton per call.
  • Deze tendens voor de containervaart is ook zichtbaar in de haven van Rotterdam. Het aantal calls van de zwaarste zeeschepen (met meer dan 10.001 TEU) is toegenomen van 501 calls in 2012 tot 771 calls in 2014. Ook het aantal calls met de kleinste zeeschepen (<500 TEU) neemt af van 484 in 2012 tot 306 in 2014. Voor de segmenten droge bulk, break bulk en natte bulk is het beeld onduidelijk.
  • Bij vloeibare bulk is het aantal calls van de kleinste zeeschepen weliswaar afgenomen met ongeveer 10%, maar namen de calls in totaal voor de natte bulk ook met ongeveer 8% af. In totaal nam de overslag in dezelfde periode voor natte bulk met 7% af. Er is voor deze verschijningsvormen meer lange termijn data nodig om voor Rotterdam te kunnen concluderen dat bij deze verschijningsvormen de zeeschepen grotere call sizes krijgen.