Emissies goederenvervoer per jaar

  • Goederenstromen
Resultaten
Resultaten

Feitelijke emissie NOx

x miljoen kilo, bron CBS 2016

Feitelijke emissie PM10

x miljoen kilo, bron CBS 2016

Feitelijke emissie SO2

x miljoen kilo, bron CBS 2016

Feitelijke emissie CO2

x miljoen kilo, bron CBS 2016
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting indicator

  • Het goederenvervoer in Nederland zorgt voor uitstoot van emissies, die schadelijk kunnen zijn op nationaal en lokaal niveau. De vier belangrijkste emissies zijn stikstofoxiden (NOx), fijnstof (PM10), zwaveldioxide (SO2) en koolstofdioxide (CO2). In het kader van duurzaamheid voeren bedrijven en overheid gezamenlijk beleid om de schadelijke effecten van deze emissies terug te dringen. Dit kan op vele manieren, bijvoorbeeld door minder transportkilometer af te leggen, gebruik van schonere brandstoffen of modal shift naar meer duurzame modaliteiten.

Mate van detail

  • Er wordt inzicht gegeven in het absolute volume aan emissies door het goederenvervoer in Nederland per jaar voor de 4 belangrijkste emissies, verdeeld over modaliteiten.
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

  • Er is gebruik gemaakt van databronnen van CBS via Statline. De data voor 2002 t/m 2014 zijn gebruikt.

Data

Emissies goederenvervoer per jaar

Emissies goederenvervoer Stikstof (NOx), Fijnstof (PM10), Zwaveldioxide(SO2), Koolstofdioxide (CO2).

Periode 2000 – 2014.  Emissies in 1.000 ton

Emis-sie Period-en Wegverkeer-vracht-voertuigen Binnenvaart-vracht-vervoer Spoorwegen-vracht-vervoer Luchtvaart Zeevaart binnengaats Zeevaart op Nederlands Continentaal Plat Totaal % verandering emissies

2000-2014

NOx 2000 80,4 26 1,6 2,4 16,4 94,4 221,2 -18%
NOx 2014 50,2 24,5 1,2 3,1 22,8 79 180,8
PM10 2000 5,21 1,17 0,03 0,05 1,23 6,49 14,18 -48%
PM10 2014 2,02 0,75 0,02 0,06 0,85 3,73 7,43
SO2 2000 1,57 1,93 0,08 0,19 10,05 55,4 69,22 -63%
SO2 2014 0,05 0,01 0 0,2 4,46 21,27 25,99
CO2 2000 9.260 1.800 80 610 880 3.670 16.300 +3%
CO2 2014 9.070 1 910 60 740 1.510 3.530 16.840

Bron: CBS 2016

Conclusies
Conclusies

Conclusies

  • De vier belangrijkste emissies in het goederenvervoer zijn die van CO2 en SO2, die op landelijke/mondiale schaal merkbaar zijn, en NOx en PM10 (fijn stof) die regionaal en lokaal  merkbaar zijn. De Nederlandse overheden proberen samen met bedrijven en burgers de laatste decennia voor alle modaliteiten deze emissies te reduceren.
  • Het resultaat voor 2000-2014 is dat de emissies van SO2 (-63%) en PM10 (-48%) sterk zijn teruggedrongen. De emissie van NOx is ook teruggedrongen met 18%, terwijl de emissie van CO2 de laatste 14 jaar met 3% is toegenomen. De emissie van SO2 wordt anno 2014 vrijwel geheel veroorzaakt door de zeevaart. Ook de stijging van CO2 uitstoot wordt grotendeels verklaard door de binnengaatse zeevaart. Ook de CO2 emissie van de binnenvaart is toegenomen. Diverse CCR reguleringen die de NOx en PM10 uitstoot hebben verminderd in het wegvervoer hebben geleid tot een hoger verbruik van diesel en daarmee CO2 (de zgn. NOx paradox).
  • Ook in de laatste 5 jaar (2009-2014) zijn de emissies verminderd, namelijk 41% voor SO2 , 25% voor PM10,  13% voor NOx en 3% voor CO2. Bij drie van de vier emissiedalingen heeft het goederenvervoer over de weg een forse bijdrage geleverd.
  • Echter, het resultaat voor 2013-2014 is minder gunstig: de uitstoot van SO2 en PM10 is gestagneerd, terwijl de uitstoot van NOx en CO2  met een paar procent is toegenomen. In alle 4 de gevallen komt dit door een toename van de uitstoot van de zeevaart. Het wegvervoer kent nog steeds een daling van de emissies. Het is een open vraag of de stagnatie in de daling van emissies door het goederenvervoer in 2014 eenmalig is of veroorzaakt wordt door een trendbreuk. Voor verdere dalingen van de emissies is het van groot belang dat de trend van toenemende emissies in de zeevaart wordt doorbroken.