Goederenstromen in de zeehavens Benelux

 • Goederenstromen
 • Zeevaart
Resultaten
Resultaten

Aandeel verschijningsvorm in overslag per Benelux haven 2015 (%)

Bron: diverse zeehavens 2015

Aandeel verschijningsvorm in overslag per Benelux-haven in 2015

x mln. ton, bron: diverse zeehavens 2015
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting

 • In de monitor van 2014 is in deze indicator o.a. inzicht gegeven in de omvang van de overslag in de zeehavens Amsterdam en Rotterdam op basis van NSTR. Deze tabellen zijn per 2010 door het CBS stopgezet. Sinds 2011 is de overslag naar verschijningsvorm inzichtelijk en deze zijn voor de Nederlandse zeehavens in indicator A4 weergegeven.
 • In deze Monitor zal voor de belangrijkste Benelux zeehavens – dit zijn Amsterdam/NZKG, Rotterdam, Antwerpen, Gent, Zeeland en Zeebrugge – het overslagvolume worden gegeven, onderverdeeld naar verschijningsvorm (droge bulk, natte bulk, containers, ro-ro/stukgoed).

Inhoud

 • Allereerst wordt inzicht gegeven in aandeel overslag per zeehaven naar verschijningsvorm, door het totale tonnage per verschijningsvorm op te tellen en te delen door de totale overslagcijfers van de haven. Hiermee ontstaat per zeehaven een specialisatie naar verschijningsvormen. Daarnaast is als uitgangspunt de verschijningsvorm genomen en is de omvang per zeehaven opgeteld.
 • Daarnaast wordt in een infographic weergegeven hoe per zeehaven de ontwikkeling van het goederenvervoer tussen 2009 en 2015 is geweest. Ook zijn de totale volumes per verschijningsvorm opgeteld en wordt daarmee een generiek beeld gegeven van de overslagvolumes in alle Benelux havens. Het marktaandeel van de zeehavens wordt in indicator D8 voor de gehele Le-Havre range weergegeven.
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

 • Er is gebruik gemaakt van de publicaties van de zeehavens zelf, de volumes die de havens publiceren zijn hoger dan Eurostat, omdat zeehavens het bruto-plus gewicht als maatstaf hanteren voor de overslag.

Data

Overslag in zeehavens, x mln. ton in 2015

Rotterdam Antwerpen NZKG Zeebrugge Zeeland Gent Totaal
Containers 126,2 113,3 0,6 15,6 0,4 0,3 256,4
Roll-on/roll-off 22 4,7 0,4 13,5 0,7 2,1 43,4
Stukgoed 5,7 10 8,5 1,2 9,7 3,6 38,7
Natte bulk 224,6 66,7 42,8 6,8 12,2 3,7 356,8
Droge bulk 87,7 13,8 44,2 1,3 10,1 16,7 173,8
Totaal 2015 466,2 208,5 96,5 38,4 33,1 26,4 869,1
54% 24% 11% 4% 4% 3%

Bron: diverse zeehavens 2015

Aandeel verschijningsvormen in overslag zeehavens 2015

Rotterdam Antwerpen NZKG Zeebrugge Zeeland Gent
Containers 27% 54% 1% 41% 1% 1%
Ro/Ro 5% 2% 0% 35% 2% 8%
Stukgoed 1% 5% 9% 3% 29% 14%
Natte bulk 48% 32% 44% 18% 37% 14%
Droge bulk 19% 7% 46% 3% 31% 63%
Totaal 2015 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Bron: diverse zeehavens 2015

Conclusies
Conclusies

Conclusies

 • Door per Benelux zeehaven de omvang van de overslag per verschijningsvorm te analyseren ontstaat een beeld van de focus die een zeehaven heeft. Zo valt op dat de zeehaven van Gent een sterke focus heeft in het droge bulk segment (63%). Naast de haven van Rotterdam heeft Zeeland een sterke focus op natte bulk. Zeeland kent ook een sterke focus op het stukgoed. Roro-verkeer is het speerpunt van de haven van Zeebrugge. Dit is niet vreemd, omdat de auto-industrie meer dan gemiddeld vertegenwoordigd is. Zo heeft Zeebrugge een dedicated terminal voor Toyota.
 • Wanneer gekeken wordt naar de containeroverslag valt op dat Antwerpen en Rotterdam meer dan 93% van de totale overslag van containers voor hun rekening hebben. De positionering van de haven is mede bepalend voor de groei van de havens.
 • Alle havens, behalve Zeebrugge, kennen tussen 2009 en 2015 een groei in overslag. Zo valt bij Zeebrugge bijvoorbeeld op dat er fors meer roro-verkeer (en in beperkte mate stukgoed) de haven heeft aangedaan, maar dat alle andere verschijningsvormen zijn afgenomen.
 • Zowel Rotterdam als Antwerpen hebben sterk kunnen profiteren van de aantrekkende containermarkt. In Rotterdam nam daarnaast de droge bulk sterk toe. In Antwerpen steeg de natte bulk in dezelfde periode sterk. Ook in Amsterdam is de groei van het volume voor de helft toe te wijzen aan een toename van de overslag van droge bulk.
 • Wanneer alle verschijningsvormen voor de Benelux zeehavens worden opgeteld valt op dat de overslag (o.b.v. tonnage) 41% natte bulk betreft, gevolgd door containers (30%) en droge bulk 20%. Roro en stukgoed/breakbulk maken resp. 5% en 4% deel uit. In 2015 realiseerden de Benelux havens een totale overslag van 869,1 miljoen ton. Ten opzichte van EU-28 (data 2014) hebben de Benelux havens een marktaandeel in de totale overslag van 23%.