Modal split containers per jaar

  • Volume
Resultaten
Resultaten

Modal split continentale aan/afvoer containers

x 1.000 TEU Rotterdam, bron: Port of Rotterdam 2016 (via KIM). Toename 2005-2015 overslag spoor + 40%, binnenvaart + 48%, weg + 11%. Totale groei overslag 25%

Verhouding landzijdige aan/afvoer containers Rotterdam (in %)

Over land of via shortsea, bron: havenbedrijf Rotterdam (via KIM 2016)
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting

  • Naast de modal split voor het hele Nederlandse goederenvervoer op basis van volume kan ook inzicht gegeven worden in de modal split bij de landzijdige aan- en afvoer van intermodale laadeenheden, dit zijn vaak containers of wissellaadbakken. Hierbij wordt vaak gerekend in TEU (Twenty Feet Equivalent Units)). Het percentage vervoerde containers in TEU wordt voor 3 modaliteiten (weg, binnenvaart en spoor) weergegeven. Naast dit inzicht wordt ook de verhouding zee-zee doorvoer en van/naar achterland inzichtelijk gemaakt. Verreweg het meeste containervervoer is van of naar de haven van Rotterdam. Tot slot wordt het percentage afgevoerde containers dat per weg vanaf Maasvlakte richting het achterland wordt vervoerd weergegeven.

Inhoud

  • Deze modal split wordt gegeven op basis van de overslagcijfers van de haven van Rotterdam. In de haven van Rotterdam het overgrote deel van de Nederlandse zeecontainers overgeslagen.
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

  • Er is gebruik gemaakt van de publicaties van de Port of Rotterdam, verzameld door het KIM. Cijfers zijn jaarlijks beschikbaar vanaf 2004 tot en met 2015. De jaarlijkse prestatie van de modal split doelstellingen voor de Maasvlakte zijn gebaseerd op de voortgangsrapportages van de Havenvisie 2030 van het Havenbedrijf Rotterdam, die regelmatig worden uitgebracht.

Data

Ontwikkeling modal split containers in TEU voor de haven van Rotterdam

Absoluut (x 1.000 TEU) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % 2005-2015
—Weg 3.800 4.050 4.324 4.749 4.476 3.644 4.030 3.951 3.998 4.039 4.262 4.481 +11%
—Binnenvaart 1.936 2.053 2.252 2.445 2.337 2.200 2.361 2.393 2.613 2.572 2.846 3.042 +48%
—Spoor 583 633 802 905 1.010 735 759 818 794 790 870 884 +40%
Totaal 6.319 6.736 7.379 8.099 7.823 6.579 7.150 7.162 7.405 7.401 7.978 8.407 +25%
Relatief 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 %2005-2015
—Weg 60,1% 60,1% 58,6% 58,6% 57,2% 55,4% 56,4% 55,2% 54,0% 54,6% 53,4% 53,3% -11%
—Binnenvaart 30,6% 30,5% 30,5% 30,2% 29,9% 33,4% 33,0% 33,4% 35,3% 34,8% 35,7% 36,2% +19%
—Spoor 9,2% 9,4% 10,9% 11,2% 12,9% 11,2% 10,6% 11,4% 10,7% 10,7% 10,9% 10,5% +12%
Realisatie aandeel wegvervoer modal split containers afvoer Maasvlakte à achterland
—Wegvervoer 49,8% 46,9% 45,7% 47,2% 46,4% 44,3% 45,3% 45.6% 46,2%*
Verhouding Zee-zee doorvoer en van/naar Achterland
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
—Achterland 76,2% 72,5% 76,1% 75,0% 72,4% 67,4% 65,2% 61,1% 63,5% 64,7% 65,8% 69,5%
—Zee-zee 23,8% 27,5% 23,9% 25,0% 27,6% 32,6% 34,8% 38,9% 36,5% 35,3% 34,2% 30,5%
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bron: KIM 2016, Havenbedrijf Rotterdam

Conclusies
Conclusies

Conclusies

  • De Modal split in containervervoer van en naar Rotterdam is in de periode 2005-2015 langzaam maar zeker veranderd. Het aandeel wegvervoer is in die periode gedaald van 60,1% naar 53,3%. Hiervan profiteerde vooral de binnenvaart (van 30,6% naar 36,2%), maar ook het spoorvervoer nam als aandeel in de modal split toe (9,2% naar 10,5%). Het containervervoer van en naar Rotterdam betreft voor het overgrote deel maritieme containers, daarnaast ook een klein deel continentale wissellaadbakken die ‘meeliften’ op maritieme stromen.
  • Opvallend is dat het aantal overgeslagen en landzijdige afgehandelde maritieme containers in 2015 met 8,4 miljoen TEU boven het pré-crisis volume van 8,1 miljoen TEU in 2008 is gekomen. Sinds 2014 is een deel van de Tweede Maasvlakte operationeel, en wordt ingezet op beleid om in 2033 een modal split aandeel te realiseren van 35% voor het wegvervoer, 45% via binnenvaart en 20% via spoorvervoer. De cijfers gepresenteerd in deze indicator betreffen de gehele Rotterdamse haven en geven mogelijk een vertekend beeld t.a.v. deze doelstellingen. Daarom is ook het percentage wegvervoer van vervoerde containers dat vanuit de Maasvlakte wordt vervoerd naar het achterland weergegeven. Dit aandeel is tussen 2007 en 2014 met ruim 4% afgenomen tot 46,2%. Indien deze gemiddelde afname wordt doorgezet komt het doel van 35% via de weg binnen bereik. Echter, opgemerkt moet worden dat de laatste  2,5 jaar (2013, 2014, eerste helft 2015) het aandeel niet is gedaald en zelfs is toegenomen.
  • Tot slot valt op dat het aandeel zee-zee doorvoer via shortsea ten opzichte van het continentale achterlandvervoer tussen 2004 en 2011 fors in belang was toegenomen, maar in 2011-2015 weer is gedaald. Het zee-zee aandeel in 2004 was 23,8%, en in 2011 toegenomen tot 38,9%. Dit is hoofdzakelijk feeder-verkeer, dat gegroeid is omdat steeds grotere deepsea container schepen Rotterdam aandoen. Opvallend is dat de groei in de periode 2011-2015 niet heeft doorgezet en dat er zelfs sprake is van een afname van de zee-zee doorvoer. In 2015 bedroeg het aandeel 30,5%.