Modal split transportvolume

  • Volume
Resultaten
Resultaten

Ontwikkeling volume en modal split goederenvervoer in Nederland

Nederlandse en buitenlandse vervoermiddelen in relatie tot het Nederlands grondgebied met laad- of losplaats in Nederland. O.b.v. volume x miljoen ton, 6 modes, bron: CBS 2016

Ontwikkeling Modal Split goederenvervoer in Nederland

Nederland en buitenlandse vervoermiddelen in relatie tot het Nederlandse grondgebied met laad- of losplaats in Nederland. O.b.v. volume, x miljoen ton, 6 modes. Bron: CBS 2016

Ontwikkeling continentale Modal Split

o.b.v. volume x miljoen ton, 4 landmodes. Bron: CBS 2016

Modal Split continentaal o.b.v. tonkilometers

in miljoen tonkilometers, bron: CBS 2016
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting

  • De modal split geeft aan wat de verhouding in het gebruik van de belangrijkste vervoerswijzen voor het goederenvervoer is en is een belangrijke beleidsindicator in Nederland op het gebied van bereikbaarheid en duurzaamheid. Er wordt inzicht gegeven in zowel de modal split voor de continentale landmodaliteiten (weg, binnenvaart, spoor, pijpleidingen) als de modal split voor alle modaliteiten (weg, binnenvaart, zeevaart, lucht, spoor en pijpleidingen) in Nederland.

Inhoud

  • Inzicht in de modal split wordt gegeven op basis van volumes en voor de continentale landmodes vanaf 2010 ook op basis van tonkilometers.
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

  • Er is gebruik gemaakt van databronnen van CBS, via Statline. De gebruikte cijfers zijn voor de periode 2002 t/m 2015 beschikbaar. De cijfers voor het wegvervoer en pijpleidingenvervoer wijken af van de cijfers die het KIM jaarlijks publiceert in het mobiliteitsbeeld. Dit wordt verklaard doordat het KIM naast ruwe aardolie en andere aardolieproducten ook andere vervoersstromen meerekent v.w.b. het pijpleidingenvervoer. Voor het wegvervoer gaat het CBS uit van het vervoerd gewicht van Nederlandse vervoerders, maar incl. buitenlandse ritten (km ’s). Het KIM registreert alle ritten (door Nederlandse en buitenlandse voertuigen) maar alleen op het NL grondgebied.

Data

Modal split in volumes 6 modes

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Zeevaart 27,7% 28,6% 29,8% 30,0% 30,6% 32,1% 31,7% 33,1% 31,5% 32,5% 32,5% 32,8% 33,6%
Binnenvaart 16,8% 17,6% 17,1% 17,1% 16,9% 16,3% 14,7% 17,6% 18,1% 17,7% 17,9% 18,2% 17,8%
Wegvervoer 45,4% 43,5% 43,3% 43,2% 43,0% 42,0% 45,2% 41,1% 41,6% 40,2% 40,2% 39,6% 39,1%
Spoorvervoer 1,9% 2,0% 2,1% 2,2% 2,2% 2,2% 1,9% 1,9% 2,2% 2,1% 2,2% 2,2% 2,3%
Luchtvaart 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Pijpleidingen-vervoer 8,1% 8,2% 7,7% 7,4% 7,1% 7,3% 6,4% 6,2% 6,5% 7,3% 7,2% 7,1% 7,1%

Bron: CBS 2016. Alle cijfers tot en met 2012 zijn definitief, behalve voor binnenvaart voor de jaren 2007-2009. Cijfers 2013-2015 hebben een voorlopig karakter. O.b.v. bruto-plus gewichten.

Modal split in volumes in landmodes (4 modes)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Binnenvaart 23,3% 24,7% 24,3% 24,4% 24,4% 24,1% 21,5% 26,4% 26,4% 26,4% 26,5% 27,2% 26,8%
Wegvervoer 62,8% 61,0% 61,7% 61,8% 62,1% 62,0% 66,2% 61,5% 60,9% 59,6% 59,7% 59,1% 59,0%
Spoorvervoer 2,7% 2,9% 3,0% 3,1% 3,2% 3,2% 2,8% 2,9% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,4%
Pijpleidingen-vervoer 11,2% 11,5% 11,0% 10,6% 10,3% 10,7% 9,4% 9,2% 9,5% 10,9% 10,6% 10,5% 10,8%

Bron: CBS 2016. Alle cijfers tot en met 2012 zijn definitief, behalve voor binnenvaart voor de jaren 2007-2009. Cijfers 2013-2015 hebben een voorlopig karakter. O.b.v. bruto-plus gewichten.

Modal split transportvolume per jaar, x tonkilometers

2010 2011 2012 2013 2014 2015 % verandering modal split 2010-2015 Modal split aandeel
Weg        76.835        75.541        70.084        72.080        72.335        69.490 -9,6% 53,2%
Binnenvaart 46.592 47.303 47.520 48.600 49.413 48.535 +4,2% 37,2%
Spoor 5.925 6.378 6.142 6.078 6.169 6.471 +9,2% 5,0%
Pijpleiding 5.647 5.502 5.572 5.405 5.837 6.044 +7,0% 4,6%
Totaal 134.999 134.724 129.318 132.163 133.754 130.540

Bron: CBS 2016

Conclusies
Conclusies

Conclusies

  • Tussen 2002 en 2015 hebben de modaliteiten zeevaart en spoorvervoer een toename laten zien in de modal split. Het belang van deze modaliteiten nam in deze periode met resp. 18% en 22% toe tot een aandeel van 33,6% en 2,3% in het totale volume. Het aandeel in de modal split van binnenvaart, pijpleidingenvervoer en wegvervoer nam in deze lange tijdsreeks af. Het totale volume aan vervoer van, naar en in Nederland nam in 2006-2015 met ruim 5% toe. Alle modaliteiten kenden in deze periode wel een groei in het vervoerde volume, maar de ene modaliteit groeide sterker dan de andere.
  • Als naar het continentale vervoer gekeken wordt, is tussen 2006-2015 een afname van het aandeel wegvervoer van 62% naar 59% te zien, terwijl het aandeel binnenvaart stijgt van 24% naar 27%. Als naar modal split van het continentale vervoer in tonkilometers is deze verandering nog sterk merkbaar.
  • Bij de interpretatie van de omvang van het wegvervoer en de vervoersprestatie van deze modaliteit (tonkm) dient rekening gehouden te worden met een trendbreuk vanaf 2013. Dit komt doordat het steekproefdesign bij CBS is gewijzigd. Ook zijn de cijfers van 2013-2015 (nader) voorlopige cijfers. De vervoersprestatie nam in 2015 t.o.v. 2010 af met 3,3%. Dit is opvallend omdat in dezelfde periode het vervoerd gewicht wel is toegenomen.
  • Ook is opvallend dat voor alle modaliteiten geldt dat het CBS uit gaat van de vervoersprestatie op NL grondgebied, maar bij de bepaling van de vervoersprestatie van het wegvervoer er ook rekening wordt gehouden met buitenlandse ritten. Dit zorgt voor een overschatting van het wegvervoervolume. Daarentegen neemt het CBS de vervoersprestatie van buitenlandse voertuigen op NL grondgebied niet mee, hierdoor wordt het totaal volume weer onderschat.
  • De daling van het aandeel van de binnenvaart in de totale modal split (van 18,4% naar 17,8%) volume is opvallend, en kan een vertekend beeld geven wanneer wordt gekeken naar alle modaliteiten. Als alleen naar de continentale stromen gekeken wordt neemt de omvang van de binnenvaart toe, en wel zo dat het aandeel in de modal split over de gehele periode met 4% is toegenomen van 25,8% tot 26,8%. Op basis van het totale volume kan geconcludeerd worden dat de forse stijging van het zeevrachtvolume een vertekend beeld kan geven voor het trekken van conclusies over de continentale modal shift.
  • Het trekken van conclusies over continentale modal shift enkel op basis van tonnage zou ook onvolledig zijn, omdat bij het gebruik van modaliteiten als spoor en binnenvaart ook voor- en/of natransport (met vrachtauto) nodig is. Daarom moet bij het analyseren van de modal split en mogelijke modal shift ook gekeken worden naar de afstand waarover goederen worden vervoerd. Dit is de vervoersprestatie. De vervoersprestatie voor continentale landmodes zijn vanaf 2010 voor alle modaliteiten onderling vergelijkbaar. De modal split is in deze periode voor het wegvervoer afgenomen met 9,6%. De andere modaliteiten profiteerden hiervan, namelijk: binnenvaart +4,2%, spoorvervoer +9,2%, pijpleidingenvervoer +7,0%. In 2015 bedroeg de modal split resp. 53,2%, 37,2%, 5,0% en 4,6%. Geconcludeerd kan worden dat in deze 6 jaren de modal split beperkt is gewijzigd (beperkte modal shift), maar dat er wel een trend zichtbaar is waarin het aandeel van het wegvervoer onder druk staat. Investeringen in spoor- en binnenvaart infrastructuur, voorzieningen en logistieke diensten kunnen ertoe leiden dat de vervoersprestatie van spoor en binnenvaart verder toeneemt t.o.v. het wegvervoer. De modal split ambities van de zeehavens (m.n. in Rotterdam en Amsterdam) kunnen dit proces versterken.