Omvang buisleidingenvervoer per jaar

  • Buisleidingen
  • Volume
Resultaten
Resultaten

Volume Buisleidingvervoer grensoverschrijdend

x miljoen ton, bron: CBS 2016
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting

  • Het vervoer per buisleiding in Nederland is van grote omvang. Per jaar gaan er grote stromen water, gas en afvalwater door specifieke buisleidingnetwerken (incl. riolering), Hierbij gaat het om ruim 2 miljard ton per jaar als alle stromen meegenomen worden, maar deze stromen zijn relatief weinig zichtbaar. Voor deze Monitor is ervoor gekozen om alleen specifieke internationale productstromen in de (petro- )chemische industrie via buisleiding op te nemen, mede omdat het CBS bij het jaarlijks verzamelen van data over goederenvervoer hier ook de focus op legt.

Inhoud

  • De omvang van het buisleidingenvervoer per jaar wordt gemeten per miljoen ton. De focus ligt in deze Monitor op het grensoverschrijdende vervoer van vloeibare en gasvormige lading via buisleidingen (hoofdzakelijk transport van aardolie, aardolieproducten en gassen). De volumes aan nationale stromen via buisleidingen worden niet systematisch door CBS gepubliceerd.
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

  • Er is gebruik gemaakt van databronnen van CBS, via Statline. Voor de internationale aan en afvoer zijn cijfers vanaf 2002 t/m 2015 beschikbaar.

Data

Buisleidingenvervoer grensoverschrijdend aardolie, aardolieproducten en gassen, x miljoen ton

Totaal Aanvoer naar Nederland Afvoer naar buitenland
2002 121 21 101
2003 126 23 103
2004 133 25 109
2005 126 26 100
2006 125 27 98
2007 125 26 99
2008 127 24 103
2009 103 13 90
2010 106 13 94
2011 110 21 89
2012 124 26 98
2013 123 26 97
2014 123 25 98
2015* 126 30 96

Bron: CBS 2016

Conclusies
Conclusies

Conclusies

  • De omvang van het internationale buisleidingenvervoer van en naar Nederland nam tussen 2002 en 2008 toe van 121 miljoen ton naar 127 miljoen ton. In 2009 was er een enorme teruggang naar 103 miljoen ton (een procentuele daling van 19%). Sindsdien is het volume weer gestegen naar 126 miljoen ton in 2015.
  • De afvoer van aardolie, aardolieproducten en gassen naar het buitenland is ca. driekwart van het totale volume dat grensoverschrijdend wordt vervoerd. De reden is dat vooral in Rotterdam veel aardolie wordt aangevoerd en aardolieproducten en gassen worden geproduceerd, die vervolgens worden geëxporteerd.
  • De aan- en afvoer gaat voor het overgrote gedeelte van/naar Rotterdam via de buisleidingstraat door West-Brabant naar/van Antwerpen. Via Antwerpen kan vervolgens het buisleidingennetwerk naar Oost-Vlaanderen, Limburg en Duitsland worden gebruikt. Ook vanuit Zeeland en Limburg zijn er internationale aansluitingen.
  • Het meeste buisleidingenvervoer betreft export, maar de laatste jaren stijgt het aandeel import in de internationale stromen weer licht, met een maximum van 30 miljoen ton in 2015.
  • Het volume aan water, afvalwater en aardgas in het nationale netwerk is met ruim 2 miljard ton vele malen groter, maar deze volumes worden niet systematisch door CBS gepubliceerd.