Omvang spoorvervoer per jaar

  • Spoor
  • Volume
Resultaten
Resultaten

Spoorvervoer, totaal vervoerde lading 2002-2015

x 1.000 tonnen, bron: CBS 2016

Aantal vervoerde containers per spoor 2009-2015

x 1.000 TEU, bron: CBS 2016

Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting

  • Het goederenspoorvervoer in Nederland betreft zowel nationaal als internationaal spoorvervoer. Verreweg het meeste goederenspoorvolume is internationaal. De markt van goederenspoorvervoer is verdeeld in twee deelmarkten: (1) bulkvervoer, waarbij vaak complete treinen voor een opdrachtgever worden ingericht (bijvoorbeeld kolen, erts, tank, hout) en (2) intermodaal vervoer, waarbij vaak shuttles in dienstregeling rijden waarop containers en wissellaadbakken kunnen worden ingeboekt.

Inhoud

  • De totale omvang van het spoorvervoer in Nederland per jaar wordt gemeten aan de hand van het vervoerd ladinggewicht in 1.000 tonnen. Daarnaast wordt in deze Monitor extra inzicht gegeven in de deelmarkt intermodaal vervoer, uitgedrukt in TEU. De vervoersprestatie van het spoorvervoer, uitgedrukt in tonkilometers wordt in indicator A10 weergegeven.
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

  • Er is gebruik gemaakt van databronnen van CBS via Statline. Vervoerde spoorvolumes wordt in deze monitor in een langere tijdreeks gegeven tot en met 2015, terwijl specifiek inzicht in af- en aanvoer van containers vanaf 2009 gegeven wordt. Verdere verdieping rondom het spoorgoederenvervoer kan o.a. via het jaarlijkse onderzoek van Railcargo, Spoor in Cijfers.

Data

Omvang goederenvervoer (totaal vervoerd ladinggewicht) per spoor 2002-2015

Jaar Volume x 1.000 ton Procentuele toe/afname
2002 28.097
2003 29.697 5,7%
2004 33.709 13,5%
2005 35.009 3,9%
2006 37.267 6,4%
2007 40.700 9,2%
2008 40.569 -0,3%
2009 33.594 -17,2%
2010 35.536 5,8%
2011 39.174 10,2%
2012 37.627 -3,9%
2013 38.927 3,5%
2014 39.367 1,1%
2015* 42.059 6,8%

Ladinggewicht in bruto-plus gewicht (incl. wagons)

Bron: CBS 2016

Omvang goederenvervoer (vervoerde containers x 1.000 TEU) per spoor 2009-2015

Aanvoer Procentuele toe/afname Afvoer Procentuele toe/afname
2009 415 379
2010 428 3,1% 417 10,0%
2011 475 11,0% 457 9,6%
2012 569 19,8% 576 26,0%
2013 478 -16,0% 515 -10,6%
2014 557 16,5% 565 9,7%
2015* 563 1,1% 600 6,2%

Ladinggewicht in bruto-plus gewicht (incl. wagons)

Bron: CBS 2016

 

Conclusies
Conclusies

Conclusies

  • Het goederenvervoer per spoor nam in 2002-2008 toe van 28,1 naar ruim 40,5 miljoen ton, maar in 2009 was er een grote dip naar 33,6 miljoen ton (-17%). In de jaren 2010 t/m 2015 is er een volledig herstel opgetreden, en in 2015 werd met 42,1 miljoen ton voor het eerst het niveau van vòòr de economische dip overtroffen. De groei sinds 2009 wordt grotendeels gerealiseerd in het internationaal vervoer, en wordt gefaciliteerd door de Betuweroute. Het binnenlandsvervoer (beperkt in omvang, 8% van het totaal) is sinds 2012 afgenomen tot 3,3 miljoen ton in 2015.
  • Voor het containervervoer per spoor geldt dat in de periode 2009-2015 de export (+58%) van containers sterker is gestegen dan de import (+36%). Dit heeft deels te maken met de groei van de containeroverslag in Rotterdam en de grotere ladingpakketten die van/naar Europa vervoerd worden. Rotterdam kent een grotere uitgaande dan inkomende containerstroom richting Duitsland, mede door de Betuweroute. Opvallend is de daling van 11% in het containervervoer per spoor in 2013. Dit heeft mogelijk te maken met lastige marktomstandigheden t.o.v. andere modaliteiten in dat jaar. Het containervervoer is in 2014 en 2015 weer gestegen met resp. 13% en 4%, en heeft zich dus weer kunnen herstellen. In 2015 werd 1,16 miljoen TEU vervoerd, iets meer als in 2012.
  • De belangrijkste markt – gemeten in gewicht – voor het spoorvervoer is het vervoer van niet-identificeerbare goederen (grotendeels in container), gevolgd door het vervoer van kolen en ertsen. De afgelopen jaren (2009-2015) is het vervoer van niet-identificeerbare goederen gestegen met 13%, terwijl het totale volume in de spoormarkt gestegen is met 25%. Dit lijkt op het eerste gezicht merkwaardig gezien de sterkere groei van het containervervoer, de reden is dat sinds 2015 beter bekend is welke goederen er in containers zitten. Het vervoer van kolen en ertsen is in 2015 40% hoger dan in 2009. Het havenbedrijf Rotterdam verwacht dat op korte termijn het vervoer van kolen (per spoor) stabiel blijft, maar acht de kans groot dat het volume op lange termijn daalt.