Ontwikkeling Wagenpark goederenvervoer

  • Goederenstromen
Resultaten
Resultaten

Ontwikkeling gebruik motoren voor beroepsgoederenvervoer

Wagenpark naar euronormen/milieuklassen (in %) 2007-2016, Bron: TLN 2015
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting indicator

  • Zoals in indicator C8 naar voren is gekomen is de uitstoot van lucht emissies in het wegvervoer de laatste 10 tot 15 jaar relatief sterk gereduceerd. Dit komt mede door het schoner wordende wagenpark. Onlangs heeft TLN onderzoek gedaan naar de verdeling van vrachtauto’s naar milieuklassen voor het beroepsgoederenvervoer over de weg.

Mate van detail

  • Er wordt inzicht gegeven in de verdeling van het wagenpark naar Euronormen per 1 januari van de jaren 2007, 2010, 2012 en 2014 t/m 2016. Het onderzoek van TLN wordt jaarlijks uitgevoerd in het kader van Transport in Cijfers.
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

  • Gebruik is gemaakt van de brondata van TLN dat een goede indicatie geeft over de vlootverdeling van het gehele Nederlandse wagenpark. Voor het onderzoek hebben 1.100 bedrijven meegewerkt, deze bedrijven hebben een wagenpark van 16.000 vrachtauto’s en trekkers. Het betreft data van beroepsgoederenvervoerders.

Data

Ontwikkeling beroepsgoederenvervoer naar milieuklassen 2007-2016

Verdeling vrachtauto’s beroepsgoederenvervoer over de weg naar milieuklassen
  Ingangsdatum nieuwe types Ingangsdatum nieuwe registraties jan-07 okt-07 jan-10 okt-10 jan-12 jan-14 jan-15 jan-16
<1987  (geen euronorm)      0,6% 0,3% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,3%
Euronorm 0                                1-7-1988 1-10-1990 0,9% 0,6% 1,0% 0,7% 0,5% 0,2% 0,2% 0,2%
Euronorm 1                                1-7-1992 1-10-1993 2,2% 1,3% 1,4% 1,0% 0,7% 0,3% 0,2% 0,2%
Euronorm 2                                1-10-1995 1-10-1996 15,7% 12,2% 7,8% 5,8% 4,1% 1,7% 1,1% 0,8%
Euronorm 3                                1-10-2000 1-10-2001 53,6% 47,8% 36,8% 33,5% 25,8% 12,5% 10,0% 6,2%
Euronorm 4                                1-10-2005 1-10-2006 12,6% 9,0% 12,8% 11,2% 10,8% 10,7% 6,4% 4,7%
Euronorm 5                                1-10-2008 1-10-2009 14,3% 28,6% 38,8% 45,6% 54,4% 58,4% 58,8% 44,4%
EEV-norm                                       0,1% 1,2% 2,1% 3,3% 7,0% 4,6% 7,9%
Euronorm 6                                31-12-2013 31-12-2013 0,2% 9,1% 18,5% 35,3%

Bron: TLN 2016

Conclusies
Conclusies

Conclusies

  • Het Nederlands wagenpark staat bekend als een relatief schoon wagenpark.
  • TLN heeft onlangs een onderzoek uitgevoerd naar verdeling van het wagenpark bij haar leden naar emissienorm. Sinds 1 januari 2014 is de EURO 6 norm de geldende norm voor alle nieuwe voertuigen. Per 1 januari 2016 voldeed al ruim 35% aan deze norm.
  • Dit laat zien dat het wagenpark snel vernieuwd. Mogelijk wordt de opname van Euro 6 voertuigen versneld door diverse eisen vanuit verladers en overheden (emissiezones).
  • Ruim 44% bestaat nog uit EURO 5 voertuigen die in de komende jaren uitgefaseerd zullen worden. Ook bestaat nog een beperkt deel van de vloot uit EEV voertuigen. Deze “tussennorm” is nooit echt aangeslagen.
  • Van de oudere en vervuilendere voertuigen (EURO 4 en ouder) mag worden aangenomen dat de economische levensduur is verstreken, maar dat de voertuigen nog vaak tot aan de technische levensduur worden gebruikt. De cijfers laten zien dat het wagenpark van deze voertuigen afneemt, maar nog steeds bestaat zo’n 1,5% uit voertuigen die meer dan 20 jaar oud zijn.